Työhyvinvoinnin tuottavuusvaikutukset tutkimuksen valossa

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla. Artikkeli tarjoaa katsauksen siihen, mitä tutkimus kertoo työolojen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä ja kehittämisestä. Tarkastelussa on mukana sekä työntekijöiden että yritysten näkökulma.

12.1.2022
Lue lisää

Koetun työkyvyn kehitys Suomessa sekä sen yhteydet psyykkiseen kuormittuneisuuteen vuodesta 2017 koronapandemian keskelle

Psyykkisesti kuormittuneiden työkyvyn kehitys on ollut erityisen huolestuttavaa ja heidän työkykyään olisi tärkeää pystyä kohentamaan. Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden itse arvioitu työkyky heikkeni huomattavasti vuodesta 2017 vuoteen 2020, kun taas muussa väestössä työkyky ei muuttunut.

26.10.2021
Lue lisää

Paluu monimuotoiseen työn tulevaisuuteen

Teknologian kehitys, väestökehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos vaikuttavat työelämään. Työelämän digitalisoituminen muuttaa työtä. Työelämässä tapahtuu osaamisen ja töiden vaativuuden eriytymistä eli polarisaatiota, mikä johtaa todennäköisesti työhyvinvoinnin ja työkyvyn polarisoitumiseen.

18.10.2021
Lue lisää

Työhyvinvointi ja työkyvyttömyysriskin pienentäminen julkisen alan työpaikoilla

Artikkeli käsittelee työkykyä ja työkyvyttömyyden kustannuksia julkisella alalla. Työkyvyttömyydestä ja tekemättömästä työstä aiheutuu vuosittain miljardien eurojen kustannukset. Artikkeli nostaa esiin keinoja, joilla työkykyä voidaan tukea tulevaisuudessa.

11.10.2021
Lue lisää

Työkyvyttömyyden kehitys ja eläkkeiden rahoitus

Artikkeli käsittelee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneita muutoksia 20 viime vuoden aikana ja sitä, mihin suuntaan työkyvyttömyyseläkeriski voisi kehittyä jatkossa.

11.10.2021
Lue lisää

Halvan julkisen velan kustannukset paljastuvat vasta seuraaville sukupolville

Ekonomisti Roger Wessman perustelee pamfletissaan, miksi Suomen viime vuosien julkinen velkaantuminen ei ole kestävällä pohjalla. Tulevien sukupolvien velanhoitokykyä rajoittavat muun muassa työikäisen väestön supistuminen, ikääntyvän väestön aiheuttama huoltotaakka ja ilmastonmuutoksen haasteet.

20.9.2021
Lue lisää

Tutkintomuotoinen opiskelu yliopistosta valmistumisen jälkeen

Artikkelissa tarkastellaan valmistumisen jälkeen suoritettuja tutkintopohjaisia opintoja, niihin hakeutuneiden tutkintotyytyväisyyttä, työttömyysjaksoja, nykyisen työn vaativuutta sekä alkuperäisen yliopistotutkinnon antamia taitoja.

18.6.2021
Lue lisää

Perustutkimus tieteen ja innovaatioiden perustana

Artikkeli tarkastelee perustutkimuksen määritelmää ja sisältöä sekä miten perustutkimus on tiedepolitiikassa ymmärretty innovaatioprosessin osana. Artikkelissa pohditaan, miksi perustutkimukseen panostaminen on välttämätöntä uusien innovaatioiden syntymiselle.

10.6.2021
Lue lisää

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ammattikorkeakouluissa

Artikkeli tarkastelee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa, yhteistyötahoja ja -tapoja, vaikuttavuutta ja kehitysnäkymiä sekä rahoitusta. Näitä näkökulmia pohditaan ammattikorkeakoululain mukaiseen tehtävään suhteutettuna: ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen tulee palvella ammattikorkeakouluopetusta, edistää työelämää ja aluekehitystä sekä uudistaa alueen elinkeinorakennetta

5.5.2021
Lue lisää

Maalittamisen kriminalisointia kannatetaan

Akava Works selvitti yhdessä 14 akavalaisen liiton kanssa liittojen jäsenten suhtautumista maalittamisen kriminalisointiin ja missä muodoissa maalittaminen ilmenee akavalaisten työssä. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia suhtautui myönteisesti maalittamisen kriminalisointiin.

22.4.2021
Lue lisää