Artikkelit

Perhevapaiden jako vanhempien kesken – estääkö raha tasajaon?

Artikkeli tarjoaa tuoretta tietoa isien vanhempainvapaiden pituuden vaikutuksista perheen budjettiin. Artikkelissa tarkastellaan muun muassa, onko taloudellisesti kannattavaa, että isä pitää kokonaan ne vanhempainrahakauden päivät, joita ei voi siirtää äidille, jotta äidin kotihoidontuella olema aika lyhenisi. Artikkelin on kirjoittanut Akavan työmarkkinaekonomisti Eugen Koev.

5.9.2022
Lue lisää

Digitalisaatio ja työn muutos – teknostressiä ja teknoimua

Digitalisaatio muuttaa työtä ja sen tuottavuutta, mutta on myös synnyttänyt erityisen työstressin muodon, teknostressin.

22.2.2022
Lue lisää

Huippuosaajien pikakaistat Kanadan ja Viron maahanmuuttopolitiikassa – mitä Suomi voisi oppia?

Suomi on mukana kansainvälisessä kilpailussa osaavasta työvoimasta. Mika Raunion Akava Works -artikkeli arvioi Suomen tilannetta Kanadan ja Viron esimerkkien valossa.

17.2.2022
Lue lisää

Työhyvinvoinnin tuottavuusvaikutukset tutkimuksen valossa

Työhyvinvointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla. Artikkeli tarjoaa katsauksen siihen, mitä tutkimus kertoo työolojen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä ja kehittämisestä. Tarkastelussa on mukana sekä työntekijöiden että yritysten näkökulma.

12.1.2022
Lue lisää

Työterveyshuollon merkitys lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ehkäisijänä – Kelan näkökulma

Artikkeli nostaa esiin työkyvyttömyyden kustannukset ja pohtii suomalaisen työelämän piirteitä työterveyden ja työkyvyn kannalta. Työhyvinvointiin panostaminen sekä työnantajan että työntekijän toimilla ehkäisee työkyvyttömyyttä ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

19.11.2021
Lue lisää

Koetun työkyvyn kehitys Suomessa sekä sen yhteydet psyykkiseen kuormittuneisuuteen vuodesta 2017 koronapandemian keskelle

Psyykkisesti kuormittuneiden työkyvyn kehitys on ollut erityisen huolestuttavaa ja heidän työkykyään olisi tärkeää pystyä kohentamaan. Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden itse arvioitu työkyky heikkeni huomattavasti vuodesta 2017 vuoteen 2020, kun taas muussa väestössä työkyky ei muuttunut.

26.10.2021
Lue lisää

Paluu monimuotoiseen työn tulevaisuuteen

Teknologian kehitys, väestökehitys, globalisaatio ja ilmastonmuutos vaikuttavat työelämään. Työelämän digitalisoituminen muuttaa työtä. Työelämässä tapahtuu osaamisen ja töiden vaativuuden eriytymistä eli polarisaatiota, mikä johtaa todennäköisesti työhyvinvoinnin ja työkyvyn polarisoitumiseen.

18.10.2021
Lue lisää

Työhyvinvointi ja työkyvyttömyysriskin pienentäminen julkisen alan työpaikoilla

Artikkeli käsittelee työkykyä ja työkyvyttömyyden kustannuksia julkisella alalla. Työkyvyttömyydestä ja tekemättömästä työstä aiheutuu vuosittain miljardien eurojen kustannukset. Artikkeli nostaa esiin keinoja, joilla työkykyä voidaan tukea tulevaisuudessa.

11.10.2021
Lue lisää

Työkyvyttömyyden kehitys ja eläkkeiden rahoitus

Artikkeli käsittelee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä tapahtuneita muutoksia 20 viime vuoden aikana ja sitä, mihin suuntaan työkyvyttömyyseläkeriski voisi kehittyä jatkossa.

11.10.2021
Lue lisää

Halvan julkisen velan kustannukset paljastuvat vasta seuraaville sukupolville

Ekonomisti Roger Wessman perustelee pamfletissaan, miksi Suomen viime vuosien julkinen velkaantuminen ei ole kestävällä pohjalla. Tulevien sukupolvien velanhoitokykyä rajoittavat muun muassa työikäisen väestön supistuminen, ikääntyvän väestön aiheuttama huoltotaakka ja ilmastonmuutoksen haasteet.

20.9.2021
Lue lisää