Yrittäjäkysely 2023: Yrittäjät hyödyntävät alustatalouden mahdollisuuksia vielä melko vähän

Akava Worksin yrittäjäkyselyn mukaan akavalaisista yrittäjistä vajaa viidennes oli edeltävien 12 kuukauden aikana käyttänyt digitaalisia alustoja yrityksensä liiketoiminnassa. Kyselyn mukaan ikä tai sukupuoli ei vaikuta merkittävästi siihen, miten paljon digitaalisia alustoja hyödynnetään.

12.10.2023

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan alustatyön voidaan sanoa olevan Suomessa vielä melko vähäistä. Vuonna 2022 noin neljä prosenttia 15–64-vuotiaista oli tehnyt alustatyötä edeltävien 12 kuukauden aikana. Lukumääräisesti tämä tarkoittaisi noin 134 000 henkilöä, kun mukaan lasketaan myös vain kertaluonteisesti tehty alustatyö. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että alustatyö kehittyy ilmiönä jatkuvasti eikä sille olemassa vakiintunutta määritelmää. Arviot alustatyön tekijöiden määristä vaihtelevatkin paljon riippuen siitä, kuinka alustyö määritellään.

Akava Worksin vuoden 2023 yrittäjäkyselyssä pyrittiin selvittämään digitaalisten alustojen käytön yleisyyttä akavalaisten yrittäjien liiketoiminnassa. Yrittäjiltä kysyttiin: ”Oletko myynyt osaamistasi tai yrityksesi palveluita ja tuotteita digitaalisten alustojen kautta edeltävien 12 kuukauden aikana?” Kysymystä täsmennettiin määritelmällä: ”Digitaalisilla alustoilla tarkoitetaan alustoja, jotka eivät ole sinun tai yrityksesi hallinnoimia, ja joita käyttävät muutkin yritykset tai yksityishenkilöt osaamisensa, palveluidensa tai tuotteidensa myyntiin.” Kysymyksellä ja määritelmällä pyrittiin rajaamaan pois yksityishenkilönä käytetyt digitaaliset alustat ja yrityksen itsensä rakentamat ja hallinnoimat alustat, kuten yrityksen verkkosivut.

Kyselyn mukaan akavalaisista yrittäjistä 18 prosenttia oli edeltävien 12 kuukauden aikana käyttänyt digitaalisia alustoja yrityksensä liiketoiminnassa. Kun tämä suhteutetaan 20 kyselyyn osallistuneen liiton yhteenlaskettuun yrittäjäjäsenten lukumäärään, saadaan digitaalisia alustoja hyödyntäneiden yrittäjien lukumääräksi 2 600.

Digitaalisten alustojen hyödyntämisessä ei havaittu merkittävää vaihtelua eri-ikäisten yrittäjien välillä. Myöskään sukupuolten välisiä eroja ei havaittu. Digitaalisten alustojen hyödyntäminen on muita toimialoja yleisempää informaatio- ja viestintäalalla (32 %) ja koulutuksessa (36 %).

Digitaalisia alustoja hyödyntäneistä yrittäjistä 57 prosenttia vastasi, että alle neljännes heidän tuloistaan tulee digitaalisilla alustoilla tapahtuvasta osaamisen, palveluiden tai tuotteiden myynnistä. Yrittäjistä 15 prosenttia vastasi, että vähintään yli puolet tuloista tulee digitaalisilta alustoilta.

Akava Works yrittäjäkysely_alustatalous

Kuvio: Kuinka suuri osa tuloistasi tulee digitaalisilla alustoilla tapahtuvasta osaamisen, palveluiden tai tuotteiden myynnistä?

 

Kun huomioidaan digitaalisia alustoja hyödyntäneiden melko pieni määrä ja digitaalisten alustojen kautta saatujen tulojen osuutta kuvaava jakauma, voidaan sanoa, että ainakin toistaiseksi digitaalisten alustojen merkitys akavalaisten yrittäjien liiketoiminnassa on varsin vähäinen.

Lisätietoja:

Joonas Miettinen