Työttömyys- ja lomautuskatsaus 9/2023: Työttömyys kohoaa edelleen hitaasti

Keskikesä ei tuonut merkittäviä muutoksia työttömyyden suuntaan. Työttömien määrä näyttää edelleen kohoavan hitaasti. Pitkäaikaistyöttömiä (kesto yli vuoden) on vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta sitä lyhyempi työttömyys on lisääntynyt. Lomautusten korkein määrä näyttää osuneen maaliskuuhun. Vastavalmistuneiden työttömyys on kohonnut matalalta tasoltaan vuoden verran, ja korkeakoulutetuilla enemmän kuin muilla.

1.9.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastot heinäkuulta kertovat ainakin seuraavaa:

(1) Työttömiä ja kokoaikaisesti lomautettuja oli vajaat 6 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys on suurentunut toukokuun jälkeen.

(2) Kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 18 400, joka on vajaat 3 780 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta puhdistettuna lomautettujen määrä on ehkä hieman yllättäen vähentynyt maaliskuun jälkeen.

(3) Työttömiä (pois lukien kokoaikaisesti lomautetut) oli 2 715 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden nousu kohdistuu korkeakoulutettuihin. Heitä oli työttömänä 2 819 vuoden takaista enemmän.

(4) Vastavalmistuneiden työttömyys kääntyi vuosi sitten nousuun matalalta tasoltaan. Nyt työttömiä vastavalmistuneita oli 1 060 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä lisäyksestä huomattavan suuri osa (660) on korkeakoulutettuja.

(5) Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita (pois lukien lomautetut) oli noin 90 560, mikä on noin 2 280 vuoden takaista vähemmän. Vastaavasti enintään vuoden työttömänä olleita oli vajaat 169 800, mikä on lähes tarkalleen 5 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Katsotaan seuraavaksi näitä teemoja hieman tarkemmin.

Työttömien määrä nousee hitaasti aaltoillen

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli heinäkuun 2023 lopussa noin 278 750 työtöntä työnhakijaa. Se on hieman vajaat 6 500 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin heinäkuussa 2022. Työttömyys siis kohoaa, mutta nousun jyrkkyys on edelleen hieman epäselvä ja tuntuu vaihtelevan kuukaudesta toiseen.

Edellä mainitut luvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuna oli heinäkuun lopussa yhteensä noin 18 400 henkilöä, mikä on vajaat 3 780 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäys vuoden takaiseen on suurentunut viime kuukausina.

Kausivaihtelusta puhdistettujen lukujen perusteella näyttää edelleen siltä, että lomautettujen määrä oli korkeimmillaan jo maaliskuussa 2023. Sen jälkeen määrä on hieman pienentynyt, vaikka se on suurempi kuin vuotta aiemmin. Alimmillaan lomautettujen määrä oli syyskuussa 2022. Arvioimme, että heinäkuussa 2023 lomautettuna oli vajaat 4 150 henkilöä enemmän kuin syyskuussa 2022 (kuvio 2).

Lomautusten väheneminen maaliskuun jälkeen on mielenkiintoinen havainto, kun ottaa huomioon, että esimerkiksi rakentamisen näkymät ovat heikentyneet nopeasti.

 

Työttömyyskatsaus 9-23_kuvio 1 työttömien määrä

Kuvio 1: Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

 

Työttömyyskatsaus 9-23_kuvio 2 kokoaikaisesti lomautetut

Kuvio 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä (kausivaihtelusta puhdistettu)

 

Lomautettujen määrät ovat kohonneet vuoden takaisesta sekä korkeakoulutetuilla (+1 059) että muilla kuin korkeakoulutetuilla (+2 719). Melko suuria suhteellisia muutoksia on nähtävissä teknistaloudellisen koulutuksen saroilla. Lomautettuna olevien arkkitehtien määrä (62) on nelinkertainen vuoden takaiseen ja jo sama kuin enimmillään korona-aikana touko–elokuussa 2020. Kytkös rakentamiseen korostuu myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden lomautuksissa. Ne ovat lisääntyneet selvästi ainakin rakennusmestareilla ja rakennusinsinööreillä.

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, saadaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä.

Työttömiä oli heinäkuun lopussa noin 260 340, joka on 2 715 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos on hieman suurentunut viime kuukausina. Työttömyyden nousu kohdistuu korkeakoulutettuihin, eikä niinkään muihin. Korkeakoulutettuja työttömiä oli heinäkuussa 2 819 vuoden takaista enemmän, kun taas muita kuin korkeakoulutettuja oli työttömänä jopa hieman runsaat 100 vähemmän.

Kuvio 3 näyttää työttömien määrän, sekä raakaluvut että kausipuhdistetut. Viime kuukausina on ollut vaikea sanoa, kasvaako työttömyys vai pysyykö se paremminkin ennallaan. Heinäkuun lukujen valossa näkyy toki työttömyyden nousu viimeksi kuluneen vuoden aikana, mutta suunta parin viimeisen kuukauden aikana on epäselvä. Kausipuhdistettu työttömyys (paksumpi viiva) näyttää kohoavan hyvin aaltoilevasti.

 

Työttömyyskatsaus 9-23_kuvio 3 työttömien määrä2

Kuvio 3: Työttömien määrä (ei sisällä lomautettuja)

 

Työttömyyskatsaus 9-23_kuvio 4 työttömät vastavalmistuneet

Kuvio 4: Työttömät vastavalmistuneet, kausipuhdistettu (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

 

Vastavalmistuneiden työttömyys kohoaa matalalta tasoltaan

Vielä vuosi sitten vastavalmistuneita oli työttömänä vähiten noin 14 vuoteen (ja selvästi vähemmän kuin ennen koronakriisiä). Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana heidän työttömyytensä on kuitenkin kääntynyt uudelleen loivaan nousuun. Tämä näkyy selvästi kuviosta 4, joka esittää kausivaihtelusta puhdistetun työttömien määrän sekä trendin.

Heinäkuun 2023 lopussa vastavalmistuneita oli työttömänä kaikkiaan lähes 11 780 (tämä on raakaluku ilman kuviossa 4 käytettyä kausipuhdistusta). Heistä korkeakoulutettuja oli noin 3 510 ja muita kuin korkeakoulutettuja vajaat 8 270. Verrattuna vuoden takaiseen vastavalmistuneita oli kaikkiaan työttömänä 1 060 enemmän (lisäystä vajaat 10 prosenttia). Korkeakoulutetuilla vastavalmistuneilla työttömyyden kasvu on ollut tätä nopeampaa. Heitä oli työttömänä 660 enemmän (nousua 23 prosenttia) kuin heinäkuussa 2022. Muiden kuin korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työttömyys on kohonnut selvästi vähemmän, 400 henkilön verran (viisi prosenttia).

Vastavalmistuneiden työttömyys siis kohoaa, mutta on edelleen matalalla tasolla. Korkeakoulutettujen kohdalla vastavalmistuneiden työttömyys lähestyy jo koronakriisiä edeltänyttä, kuten kuviosta 5 voidaan nähdä. Ylemmän korkea-asteen suorittaneilla koronaa edeltänyt työttömyyden taso on jo yhtä korkea, mutta alemman korkea-asteen suorittaneilla on koronaa edeltäneeseen tasoon vielä matkaa.

 

Työttömyyskatsaus 9-23_kuvio 5 työttömät vastavalmistuneet

Kuvio 5: Työttömät korkeakoulutetut vastavalmistuneet, kausipuhdistettu

 

Minne menet pitkäaikaistyöttömyys?

Aiemmissa katsauksissa olemme säännöllisesti tarkastelleet työttömien määriä sen mukaan, kauanko työttömyys on kestänyt. Tämä on usein antanut uusia näkökulmia siihen, mihin suuntaan työttömyys voisi lähikuukausina kehittyä. Nyt apua tarkasteluun löytyy niukasti, joten näkymät pysyvät sumuisina.

Enintään vuoden työttömänä olleita oli heinäkuussa vajaat 169 800. Se on lähes tarkalleen 5 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti pitkäaikaistyöttömiä (pois lukien lomautetut) oli noin 90 560, joka on likimain 2 280 vuoden takaista vähemmän.

Kuvio 6 esittää enintään vuoden työttömänä olleiden ja pitkäaikaistyöttömien (ainakin vuosi työttömänä) määrät kausipuhdistettuna. Siitä nähdään, että enintään vuoden mittainen työttömyys oli alimmillaan huhtikuussa 2022 ja kasvoi sen jälkeen vuoden ajan. Toukokuussa se aleni selvästi, koska nähtävästi monen työttömyys jatkui yli vuoden ajan. Tähän viittaa se, että vastaavan kaltainen nousu näkyy samaan aikaan yli vuoden mittaisessa työttömyydessä.

Kesä- ja heinäkuun havaintojen perusteella näyttää siltä, että alle vuoden mittainen työttömyys jälleen kasvaa hieman ja pitkäaikaistyöttömyys vastaavasti vähenee. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole. Tätä tarkkailemme syksyn aikana.

Työttömyyskatsaus 9-23_kuvio 6 työttömät kausipuhdistetut

Kuvio 6: Pitkäaikaistyöttömät ja muut työttömät (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358505575271