Työttömyyskatsaus 08/21: Työmarkkinoiden imu on lupaava

Työttömyys ja lomautukset ovat vähentyneet kaikilla koulutusasteilla. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta kaikissa, paitsi yli 59-vuotiaiden ikäluokassa. Pitkäaikaistyöttömyyden nousu vaikuttaa pysähtyneen. Osa koronakeväänä 2020 työttömäksi jääneistä on kuitenkin edelleen työttömänä. Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, työttömiä oli elokuun lopussa noin 256 400.

24.9.2021

Lomautettujen määrä lähestyy vihdoin normaalia

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli elokuun 2021 lopussa 24 610 henkilöä kokoaikaisesti lomautettuna. Ihan normaaleihin lukemiin ei ole vielä palattu, mutta niitä aletaan kuitenkin jo vihdoin hitaasti lähestyä. Otetaan vertailukohdaksi vaikkapa elokuu 2015. Kalenterikuukausi huomioon ottaen lomautettuja oli silloin jonkin verran tavanomaista enemmän, runsaat 19 200. Parannettavaa riittää siis tuonkin saavuttamiseksi. Vuotta aiemmasta tilanne on kohentunut huomattavasti, sillä elokuussa 2020 lomautettuja oli hieman vajaat 61 000.

Kokoaikaiset lomautukset vähenivät elokuussa edeltäviin kuukausiin verrattuna kaikilla koulutusasteilla.

Kokoaikaisesti lomautetut

Kuva 1: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

 

Työttömien määrä

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

Työttömyys vähenee edelleen hitaasti

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli elokuun 2021 lopussa yhteensä hieman yli 281 000 työtöntä työnhakijaa, kun mukaan lasketaan kokoaikaisesti lomautetut. Lukema oli vajaat 49 000 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin elokuussa 2020. Koska lomautukset vähenivät samassa ajassa runsaan 36 000 henkilön verran, aleni varsinainen työttömyys melko vähän, reilut 12 300 henkilöä.

Työttömyys on vähentynyt kaikilla koulutusasteilla

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, työttömiä oli elokuun lopussa noin 256 400. Vuotta aikaisemmin heitä oli 268 750. Edellä mainitut ovat todellisia työttömyyslukuja ilman kausipuhdistusta.

Kuvan 2 esittämien (kausivaihtelusta puhdistettujen) lukujen nojalla perusteella näyttää siltä, että työttömiä oli elokuussa vajaat 35 000 henkilöä enemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Työttömyys ei vähentynyt elokuun aikana aivan yhtä ripeästi kuin muutaman edellisen kuukauden aikana.

Työttömyys on vähentynyt kaikilla koulutusasteilla. Perusasteen suorittaneiden osalta työttömyyden suunta oli elokuussa hieman epäselvä.

Alle 30-vuotiaiden työttömyys väheni eniten

Työmarkkinoiden imu näyttää edelleen hyvältä. Uusien alkaneiden työttömyysjaksojen (eli mittauskuukauden aikana alkaneiden työttömyyksien) määrä on pysynyt matalampana kuin edellisinä vuosina. Kun työttömyyksiä alkaa vähemmän, myös pitkittyviä työttömyyksiä tulee luultavasti vähemmän. Vastavalmistuneita on työttömänä vähemmän kuin ennen koronakriisiä. Tilanne on näin hyvä keskiasteen ja alemman korkea-asteen suorittaneilla, kun taas ylemmän korkea-asteen suorittaneilla on vielä vähän parannettavaa.

Kuva 4 vahvistaa työmarkkinoiden vahvan vedon. Alle neljän viikon ja 5—12 viikon mittaiset työttömyydet vähenevät (pois luettuna koronakriisin aiheuttama lyhytaikainen piikki).

Korkeakoulutetut työttömät

Kuva 3: Korkeakoulutettujen työttömien määrä

Kaikki työttömät, 0-12 viikkoa kestäneet työttömyysjaksot, kausipuhdistettu

Kuva 4: Lyhytaikainen työttömyys (kausipuhdistettu)

Yli 59-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyy yhä

Ikäryhmittäinen tarkastelu paljastaa, että työttömien määrä on vähentynyt vuodentakaisesta lähes kaikissa ikäluokissa (kuva 5). Poikkeuksen muodostavat yli 59-vuotiaat, joita oli elokuun 2021 lopussa työttömänä reilut 38 200 henkilöä. Vuotta aikaisemmin heitä oli noin 34 600. Työttömyys on vähentynyt eniten niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti mitattuna alle 30-vuotiaiden ryhmässä. Vuoden aikana heidän määränsä on alentunut runsaalla 8 800 henkilöllä.

Työttömät korkeakoulutetut ikäryhmittäin

Kuva 5. työttömät ikäryhmittäin

Myös korkeakoulutettujen osalta yli 59-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jonka työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta (kuva 6). Muiden koulutusasteiden tavoin eniten korkeakoulutettujen ryhmässä on laskenut alle 30-vuotiaiden työttömyys. Tämä siitäkin huolimatta, että korkeakoulutetut työttömät ovat muita koulutusasteita harvemmin alle 30-vuotiaita. Tämä on odotettavaa, sillä korkeakoulututkinto suoritetaan tyypillisesti muita tutkintoja vanhemmalla iällä.

Työttömät korkeakoulutetut ikäryhmittäin

Kuva 6. Työttömät korkeakoulutetut ikäryhmittäin

Pitkäaikaistyöttömyyden nousu on ehkä jo pysähtynyt

Osa koronakevään 2020 aikana työttömäksi jääneistä sekä osa jo ennen koronaa työttömänä olleista on edelleen työttömänä. Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaan elokuun lopussa oli 112 000 pitkäaikaista työtöntä työnhakijaa, mikä on 33 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Edellä mainitut luvut sisältävät joukon pitkäaikaisesti lomautettuna olleita (arviolta noin 7 000). Lomautetut pois lukien elokuun lopussa oli kaikkiaan hieman vajaat 105 000 yli vuoden työttömänä ollutta eli pitkäaikaistyötöntä, mikä on runsaat 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin ja noin 43 000 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Viime kuukausien tiedot viittaavat siihen, että pitkäaikaistyöttömyyden nousu on pysähtynyt (kuva 5). Pysähtyminen näyttää ilmeiseltä muilla kuin korkeakoulutetuilla. Korkeakoulutettujen osalta nousu on hidastunut merkittävästi, mutta on vielä epäselvää, onko se pysähtynyt.

Kuva: Pitkäaikaistyöttömyys (kausipuhdistettu)

Kuva 7: Pitkäaikaistyöttömyys (kausipuhdistettu)

Työttömät Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu työttömyystilanteeseen.

Lomautetut Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu Suomen lomautustilanteeseen.

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358505575271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta