Työttömyyskatsaus 09/21: Uudenmaan työttömyys ei sula

Jos lomautettuja ei oteta huomioon, Suomessa oli syyskuussa runsaat 31 000 työtöntä enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Noin kaksi kolmasosaa tästä työttömyyden lisäyksestä on tapahtunut Uudellamaalla, jossa työttömyys ei ole vielä kääntynyt laskuun.

3.11.2021

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä on vähentynyt nopeasti ja työttömien määrä hitaasti. Arvioimme, että jos lomautettuja ei oteta huomioon, Suomessa oli syyskuussa runsaat 31 000 työtöntä enemmän kuin ennen koronapandemiaa. Noin kaksi kolmasosaa tästä työttömyyden lisäyksestä on tapahtunut Uudellamaalla, jossa työttömyys ei ole vielä kääntynyt laskuun, ja vain yksi kolmasosa muualla Suomessa. Työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen Uudellamaalla selittyy kokonaan sillä, että lomautettuja on vähemmän.

Kirjoitimme puoli vuotta sitten työttömyyden eroista maakuntien välillä ja pohdimme, näkyvätkö niissä vallitsevat erilaiset koronarajoitukset myös eroina työttömyyden kehityksessä. Palaamme nyt tähän teemaan, sillä se on jälleen kiinnostava monestakin syystä. Koronarajoitukset ovat pitkälti väistyneet. Lisäksi kokoaikaisesti lomautettujen määrä on vähentynyt selvästi ja lähenee vähitellen tavanomaisia lukumääriä. Nyt alkaa paljastua, kuinka moni on todella menettänyt työpaikkansa ja onko tässä asiassa alueellisia eroja.

Lomautettujen määrä lähestyy vihdoin normaalia

Suomessa oli syyskuun 2021 lopussa 21 065 henkilöä kokoaikaisesti lomautettuna. Aivan tavanomaisesta lukemasta ei vieläkään ole kyse, mutta sellaista vähitellen lähestytään. Esimerkiksi syyskuussa 2015 lomautettuja oli normaalia enemmän ja silloin heitä oli 20 407. Kokoaikaisten lomautusten väheneminen on jatkunut kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi lomautukset ovat vähentyneet kaikilla seuraamillamme korkeakoulutettujen tutkinnonaloilla. Monilla näistä aloista lomautettuja ei enää ole tavanomaista enempää tai jos onkin, henkilöiden lukumäärät ovat paremminkin muutamia kymmeniä kuin sitä suurempia. Kauppatieteellinen ala (ekonomit ja tradenomit) ja lentämiseen liittyvät työt ovat poikkeuksia. Niissä lomautettuja on edelleen melko paljon.

Kuva 1: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Kuva 1: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä

Työttömiä on edelleen selvästi enemmän kuin ennen koronaa

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli syyskuun 2021 lopussa yhteensä hieman yli 265 300 työtöntä työnhakijaa, kun mukaan lasketaan kokoaikaisesti lomautetut. Lukema oli vajaat 50 500 henkilöä pienempi kuin vuotta aikaisemmin syyskuussa 2020. Koska lomautukset vähenivät samassa ajassa vajaan 35 700 henkilön verran, aleni varsinainen ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä varsin vähän, hieman vajaat 14 800 henkilöä.

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, työttömiä oli elokuun lopussa noin 244 250. Vuotta aikaisemmin heitä oli runsaat 259 000. Nämä työttömyysluvut eivät ole kausipuhdistettuja.

Kuva 2 esittää kausivaihtelusta puhdistetun työttömyyden. Työttömiä oli syyskuussa noin 31 250 henkilöä enemmän kuin ennen koronakriisin alkua. Työttömyys on vähentynyt kaikilla koulutusasteilla.

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

Kuva 2: Työttömien määrä (kausipuhdistettu)

Työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt korkeana Uudellamaalla

Kuva 3 näyttää työttömien työnhakijoiden määrän Uudellamaalla. Kokoaikaisesti lomautetut sisältyvät näihin lukuihin. Kausivaihtelusta puhdistettujen lukujen perusteella arvioimme, että työttömien työnhakijoiden määrä kohosi Uudellamaalla koronapandemian vuoksi noin 80 000 henkilöä vuoden 2020 helmikuusta toukokuuhun. Sen jälkeen työttömien lukumäärä on pienentynyt vajaat 50 000 henkilöä. Väheneminen on vauhdittunut viimeisen puolen vuoden aikana.

Kuva 3 näyttää myös toisen tärkeän asian, jonka suhteen Uusimaa erottuu kaikista muista maakunnista. Uudellamaalla on edelleen työttömiä työnhakijoita enemmän kuin edellisessä työttömyyden huipussa vuonna 2016. Kaikkien muden maakuntien tilanne on keskenään hyvin samankaltainen – niissä on nyt vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin edellisen huipun aikana.

Kuva 3: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

Kuva 3: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

Kuva 4 näyttää työttömien työnhakijoiden määrän muualla kuin Uudellamaalla. Kausipuhdistettujen lukujen perusteella arvioimme, että työttömien määrä kohosi koronapandemian alettua nopeasti runsaalla 127 000 henkilöllä lähes 300 000 henkilöön. Syyskuussa 2021 työttömiä oli runsaat 188 000. Pudotusta loppukevään 2020 huipusta on siten runsaat 111 000 henkilöä.

Kuva 4 näyttää myös sen, että Uudenmaan ulkopuolella on nyt työttömiä selvästi vähemmän kuin aikaisemmassa työttömyyden huipussa vuonna 2015. Tämä pätee jokaiseen maakuntaan erikseen. Vain Uusimaa poikkeaa tästä.

Kuva 4: Työttömät työnhakijat muualla kuin Uudellamaalla (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

Kuva 4: Työttömät työnhakijat muualla kuin Uudellamaalla (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

Uudellamaalla on siis edelleen enemmän työttömiä työnhakijoita kuin edellisen työttömyyshuipun aikana, kun taas muissa maakunnissa heitä on vähemmän. Näihin työttömien määriin sisältyvät myös kokoaikaisesti lomautetut. Kuva 1 näytti, että heidän lukumääränsä on vähentynyt jyrkästi kuluvan vuoden aikana. Muuttuuko käsityksemme Uudenmaan ja muun Suomen työttömyyskehityksestä erilaiseksi, jos jätämme kokoaikaisesti lomautetut tarkastelun ulkopuolelle? Tätä katsomme seuraavassa.

Lomautusten väheneminen selittää Uudenmaan työttömyyden vähenemisen

Kuva 5 näyttää (kausivaihtelusta puhdistetun) työttömien määrän Uudellamaalla, kun kokoaikaisesti lomautettuja ei oteta mukaan. Työttömien määrä nousi keväällä 2020 vajaalla 19 000 henkilöllä, eikä se ole sen jälkeen vähentynyt yhtään, paremminkin päinvastoin. Syyskuussa työttömiä oli runsaat 20 000 enemmän kuin ennen koronaa. Uudenmaan työttömyyden lisäys on peräti noin kaksi kolmasosaa koko maan työttömyyden noususta. Muun Suomen osuus on jokseenkin yksi kolmasosa. Palaamme siihen kohta.

Voidaan sanoa, että se työttömien työnhakijoiden määrän väheneminen Uudellamaalla, jonka aiemmin havaitsimme (kuvassa 3), on seurausta pelkästään siitä, että kokoaikaisesti lomautettujen määrä on vähentynyt jyrkästi. Sen sijaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien määrä ei ole vielä kääntynyt laskuun. Työttömiä on vajaat 90 000 eli lähes yhtä paljon kuin edellisen työttömyyshuipun aikana vuonna 2016. Nämä ovat paitsi yllättäviä, myös huolestuttavia havaintoja.

Kuva 5: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 5: Työttömät työnhakijat Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 6: Työttömät työnhakijat muualla kuin Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Kuva 6: Työttömät työnhakijat muualla kuin Uudellamaalla (ei sisällä kokoaikaisesti lomautettuja)

Muualla Suomessa työttömyyden kehitys on paljon valoisampi kuin Uudellamaalla. Työttömiä on vajaat 10 500 enemmän kuin ennen koronakriisiä (eli vain kolmasosa koko maan työttömyyden noususta). Valtaosa koronan aiheuttamasta työttömyyden kohoamisesta (vajaat 38 000 henkilöä) on saatu sulatettua pois. Lisäksi nykyinen työttömien määrä on huomattavan matala. Toisin kuin Uudellamaalla, muun Suomen työttömien määrä ei ole lähelläkään aiempia huippulukuja.

Selityksiä

Miksi koronaviruspandemia on lisännyt työttömyyttä enemmän Uudellamaalla kuin muualla Suomessa? Se johtuu todennäköisesti siitä, että koronasta kärsineiden palvelualojen merkitys on suurempi Uudenmaan kuin muun Suomen taloudelle. Pääkaupunkiseudulle on keskittynyt paljon hotelli-, ravintola-, konferenssi-, messu- ja kulttuuritoimintaa ja siellä sijaitsee maan suurin lentokenttä, joka on kärsinyt huomattavasti varsinkin ulkomaisten matkailijoiden vähyydestä.

Työttömät Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu työttömyystilanteeseen.

Lomautetut Suomessa >

Koulutusasteittainen ja -aloittainen tarkastelu Suomen lomautustilanteeseen.

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271

Tomi Husa

asiantuntija

+358 44 3664 011

Lue lisää aiheesta