Korkeakoulutettujen nuorten työelämänäkemykset pysyneet pitkälti samana – huoli työelämän vaatimuksista korostuu edelleen

Akava Works toteutti keväällä 2023 kyselyn, jossa selvitettiin 18–35-vuotiaiden näkemyksiä työelämästä, työssä jaksamisesta ja työelämäasenteita. Kysely oli toistomittaus vuonna 2018 tehdylle selvitykselle.

26.6.2023

Millaisena 18–35-vuotiaat korkeakouluopiskelijat sekä korkeakoulutetut näkevät työelämän ja työssä jaksamisen? Miltä näyttää tulevaisuuden työelämä? Entä millaisia työelämään liittyvät arvot ja asenteet ovat?

Akava Works on selvittänyt aiemmin vuonna 2018 kyselyllä 18–35-vuotiaiden korkeakoulutettujen näkemyksiä ajankohtaisista työelämäkysymyksistä ja kyselyn toistomittaus tehtiin tänä keväänä. Sen tavoitteena oli kerätä uutta tietoa työelämään liittyvistä arvoista, asenteista ja ajatuksista sekä selvittää, miten vastaajien näkemykset ovat muuttuneet keväästä 2018.

Kyselyn toteutuksesta ja taustoista

Aula Research toteutti Akava Worksin toimeksiannosta toistomittauksen kyselynä helmikuussa 2023.

Kyselyyn vastasi verkkopaneelissa 10.–28. helmikuuta 2023 yhteensä 1511 korkeakouluissa opiskelevaa tai niistä valmistunutta 18–35-vuotiasta. Vertailuryhmänä (n=509) olivat 36–65-vuotiaat korkeakoulutetut.

Selvityksen otos on kiintiöity vastaamaan korkeasti koulutettua väestöä iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan.

Tarkempaa tietoa vastaajien taustoista on käytettävissä laajemmassa tutkimusraportissa (.pptx).

Jaksaminen arvioitiin hyväksi, koronapandemian jäljet näkyvät yhä

Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa koronapandemian vaikutuksia jaksamiseen työssä tai opinnoissa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan jaksamistaan ennen koronapandemiaa (vertailuvuosi 2019), pandemia-aikana (2020–2022) sekä jaksamista kyselyajankohtana (kevät 2023).

Suurin osa 18–35-vuotiaista vastaajista arvioi jaksamisensa tällä hetkellä hyväksi. Jaksaminen ei kuitenkaan ole palautunut koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Kielteisimmin koronapandemia vaikutti 18–35-vuotiaiden korkeakoulutettujen naisten jaksamiseen. Myös tässä ryhmässä työssä tai opinnoissa jaksaminen on kuitenkin parantunut koronapandemian aikaan verrattuna.

Nuoret -kysely 2023 kuva 1

Kuva 1: Vastaajien arvio koronapandemian vaikutuksesta jaksamiseen työssä ja opinnoissa

Vastaajien mukaan hyvinvointia ja jaksamista ylläpitivät oma fyysinen terveys, ystävät ja kokemukset elämän merkityksellisyydestä.

Vastaajien mukaan jaksamista heikensivät kiireinen arki ja muiden itseen kohdistamat odotukset ja vaatimukset. Naiset kokivat kiireen ja muiden odotusten vähentävän jaksamistaan useammin kuin miehet.

Lisää tietoa laajemmasta tulospaketista (.pptx).

Tulevaisuuden tavoitteissa edelleen tärkeänä kiinnostava työ

Tärkeinä tavoitteina 18–35-vuotiaat pitävät mahdollisuutta tehdä itseään kiinnostavaa työtä, löytää läheisiä ystäviä sekä saavuttaa hyvä fyysinen kunto. Näiden asioiden merkityksellisyys havaittiin jo vuoden 2018 kyselyssä.

Vähemmän merkittävinä asioina selvityksessä esiin nousivat muun muassa johtavaan asemaan pääsy, julkisuuden saavuttaminen ja omassa yrityksessä työskenteleminen

Nuoret -kysely 2023 kuva 2

Kuva 2: Vastaajien arvio eri saavutusten merkityksestä

Näkemykset työelämästä nostavat esiin kovat vaatimukset ja huolen jaksamisesta

Koulutus parantaa työllistymistä olennaisesti, arvioivat kyselytutkimukseen vastanneet 18–35-vuotiaat. Näkemys koulutuksen merkittävyydestä on pysynyt samana kuin vuoden 2018 selvityksessä.

Samaan aikaan suurin osa vastaajista pelkää, että työelämä vaatii työntekijöiltä nykyään niin paljon, että loppuun palamisen riski on olemassa. Tässäkin tulos on pysynyt vuoden 2018 vastauksiin verrattuna ennallaan.

Tässä vastauksessa ei ole eroa alle ja yli 35-vuotiaiden vastauksissa. Koulutuksen nähdään kannattavan työllistymisen näkökulmasta. Kun työelämään siirrytään, sen vaatimuksiin kiinnitetään huomiota.

Suomen työelämän kansainvälistymistä 18–35-vuotiaat pitävät tarpeellisena: lähes kaksi kolmasosaa ryhmän vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”suomalainen työelämä tarvitsee lisää kansainvälistä työvoimaa” kanssa.

Nuoret -kysely 2023 kuva 3

Kuva 3: Vastaajien mielipide yleisistä työelämä kuvaavista väittämistä

Korkeakoulutettujen nuorten työelämänäkemyksiä -kyselytutkimuksen tuloksia

Nuoret 2023 -kyselyn tuloksia

Lisätietoja:

Vesa Saarinen

Tuottaja

050 3723473

Lue lisää aiheesta