Kiire haittaa työelämässä oppimista

Akava Worksin Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan akavalaiset ovat aktiivisia osaamisensa kehittämisessä ja työpaikoilla myös kannustetaan osaamisen päivittämiseen. Noin puolet kyselyyn vastanneista kuitenkin piti ajan puutetta esteenä kouluttautumiselle tai muulle osaamisen päivittämiselle.

23.11.2021

Kyselyn vastaukset piirtävät hyvin myönteisen kuvan akavalaisista. Valtaosa vastaajista haluaa kehittyä nykyisessä työssään ja suhtautuu innokkaasti osaamisensa päivittämiseen. Lähes yhdeksän kymmenestä kertoi myös päivittäneensä osaamistaan edellisten viiden vuoden aikana ja liki puolet oli täysin samaa mieltä väittämän ”olen aktiivisesti päivittänyt osaamistani työurani aikana” kanssa.

Työpaikoilla näyttää olevan jatkuvaan oppimiseen kannustava ilmapiiri. Yli 60 prosenttia vastaajista oli ainakin jokseenkin sitä mieltä, että työnantaja ja työyhteisö kannustavat osaamisen kehittämiseen ja lähes 80 prosenttia oli sitä mieltä, että osaamisen päivittäminen on mahdollista osana heidän työtään.

Selvästi yleisin koulutuksen muoto oli työnantajan kustantama ja omaan työhön liittyvä koulutus. Niistä akavalaisista, jotka kertoivat päivittäneensä osaamistaan, 77 prosenttia oli osallistunut työnantajan kustantamaan koulutukseen. Yli puolet oli osallistunut maksuttomaan omaan työhön liittyvään koulutukseen ja noin joka viides oli kustantanut koulutustaan itse. Kyselyssä ei kartoitettu koulutuksen määriä. Sen perusteella ei näin ollen voida sanoa, miten laajoja kokonaisuuksia esimerkiksi työnantajan kustantamat koulutukset ovat olleet.

Vaikka akavalaisten työpaikoilla näyttää olevan jatkuvaan oppimiseen kannustava ilmapiiri, vastaajat kertovat myös osaamisen kehittämisen esteistä. Selvästi yleisin este osaamisen päivittämiselle on ajan puute. Kaikista akavalaisista 52 prosenttia piti ajan puutetta esteenä opiskelulle tai muulle osaamisen päivittämiselle. Seuraavaksi yleisimpiä syitä olivat rahan ja työnantajan tuen puute ja epätietoisuus siitä, mitä pitäisi opiskella. Joka neljäs akavalainen katsoi, ettei osaamisen päivittämiselle ole erityisiä esteitä. Neljä prosenttia koki että, osaamisen päivittämisestä ei ole hyötyä ja neljä prosenttia ei ollut kiinnostunut osaamisen päivittämisestä.

Valtaosa kokee osaamisensa päivittämisen tarpeelliseksi ja vain harva tarpeettomaksi. Kolme neljästä akavalaisesta oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”Koen tarvetta osaamiseni päivittämiselle” kanssa. Vain hieman useampi kuin joka kymmenes vastasi myöntävästi väittämään ”En koe, että minulla olisi tarvetta päivittää osaamistani”.

Suurta osaa vastaajista yhdistää myönteinen suhtautuminen oman osaamisen kehittämiseen. Oman osaamisen kehittäminen koetaan myös tarpeelliseksi. Nämä ovat hyviä lähtökohtia työelämässä tapahtuvalle jatkuvalle oppimiselle. Jatkuvan oppimisen edistämiseksi on huolehdittava, että työelämässä on myös riittävästi aikaa uuden oppimiseen.

Puolet kannattaa osaamisseteliä

Kyselyssä kartoitettiin myös akavalaisten suhtautumista osaamisen kehittämisen rahalliseen tukemiseen. Vastaajille esitettiin väittämä: ”Osaamisen kehittämistä pitäisi tukea henkilöstölle kolmen vuoden välein myönnettävällä 1 000 euron osaamissetelillä, jonka rahoitus tulee omavastuun lisäksi työnantajalta ja valtiolta”. Kolmannes vastaajista ei ottanut väittämään selkeää kantaa. Reilu puolet suhtautui osaamisseteliin myönteisesti ja 14 prosenttia kielteisesti.

Kyselyn toteutus

Taloustutkimus toteutti Akava Worksin toimeksiannosta kyselyn jatkuvan oppimisen esteistä. Kyselyn aineistonkeruu tehtiin syys–lokakuussa 2021. Kyselyyn vastasi 999 akavalaista palkansaajaa, jotka ovat 20–64-vuotiaita.

Lisätietoja:

Joonas Miettinen