Työllisyyden heikkeneminen hidastaa palkkasumman kasvua

Raportti tarjoaa katsauksen palkkasumman kehitykseen Suomessa yksityisellä ja julkisella sektorilla, mukaan lukien toimialakohtaiset erot. Analyysi paljastaa, että vaikka palkkasumma on yhä kasvanut, kasvuvauhti on hidastunut merkittävästi viime aikoina työllisyyden heikkenemisen ja työtuntien vähenemisen seurauksena. Julkisella sektorilla palkkasummaa on kasvattanut työllisyyden nousu. Erityisesti rakentamisessa palkkasumma on kasvanut hitaammin kuin koko talouden palkkasumma.

5.3.2024

Palkkasumma on työntekijöille maksettavien bruttopalkkojen yhteismäärä, työsuhdeoptioita ei lasketa mukaan. Palkkasumman kehitystä eri aloilla kuvaavat indeksit antavat tietoa palkkojen muutoksista ajan myötä. Näitä tietoja kerätään ja yhdistetään tulorekisteristä sekä Tilastokeskuksen keräämistä myyntitiedustelutiedoista, ja ne julkaistaan säännöllisesti kuukausittain.

Suomen talouden palkkasumma kasvoi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun palkkasummakuvaajan mukaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Taulukko 1 näyttää, että kasvuvauhti hidastui selvästi vuoden jälkipuoliskolla.

Mikä palkkasumman kehitystä on viime aikoina ajanut? Palkkasumman muutoksiin vaikuttavat paitsi muutokset itse palkoissa myös muutokset työllisyydessä tai tehtyjen työtuntien määrässä. Tarkempia vastauksia tarjoaa kansantalouden neljännesvuositilinpito, joka tarjoaa palkkasumman ohella tiedot työllisyydestä ja työtunneista. Niiden avulla voidaan laskea arvio keskipalkkojen nousuvauhdista.

Taulukko 1 näyttää, että sekä työllisten määrä että työtunnit supistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä ja työtunnit myös kahtena sitä edeltäneenä neljänneksenä. Niinpä keskipalkat nousivat nopeammin kuin palkkasumma. Työllisyyden heikkeneminen jarrutti palkkasumman kasvua.

 Taulukko 1: Talouden palkkasumma, työllisyys ja keskipalkka (neljännesvuosittain)

Kuvio 1 näyttää palkkasummakuvaajan kehityksen kuukausittain kausivaihtelusta puhdistettuna. Palkkasumman kohoaminen näyttää käytännössä pysähtyneen loppukeväällä 2023. Sen muutos vuotta aiemmasta on pienentynyt, mutta on toki edelleen plusmerkkinen. Vuoden 2024 alkupuoliskolla palkkasumman kasvu hidastuu todennäköisesti lisää, koska työllisyyden odotetaan edelleen heikkenevän jonkin verran ja vertailukohta vuotta aiemmin on silloin korkeampi.

 Kuvio 1: Koko talouden palkkasummakuvaaja kuukausittain (kausipuhdistettu)

Työllisyyden nousu on kasvattanut julkisen sektorin palkkasummaa

Taulukko 2 ja kuvio 2 näyttävät palkkasumman kehityksen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi vuoden 2023 jälkipuoliskolla nopeammin kuin yksityisen sektorin tai koko talouden. Miksi?

Yksityisellä sektorilla keskipalkka on kasvanut ripeämmin kuin julkisella sektorilla, laskettuna sekä työntekijää että tehtyjä työtunteja kohden. Työllisyys on kuitenkin heikentynyt, ja sen vuoksi palkkasumma on kasvanut hitaammin kuin julkisella sektorilla.

Julkisen sektorin työllisyys on puolestaan kasvanut sekä työntekijöiden määrällä että työtunneilla mitattuna. Se on vauhdittanut palkkasumman kasvun nopeammaksi kuin yksityisellä sektorilla siitä huolimatta, että keskipalkkojen nousu on ollut hitaampaa kuin yksityisellä.

Kuvio 2 näyttää, että yksityisen sektorin palkkasumma kääntyi laskuun jo ennen kesää 2023. Sen alamäki jatkuu kuluvan vuoden alkupuolella sitä mukaa kun työllisyys heikkenee edelleen. Yksityisen sektorin palkkasumman kasvu verrattuna vuodentakaiseen on edelleen lievästi plusmerkkinen, mutta saattaa melko pian painua miinusmerkkiseksi.

Julkisen sektorin palkkasummassa erottuu selvä tilapäinen nousupiikki kesäkuussa. Silloin maksettiin erilaisia kertaeriä. Näiden poikkeuserien vuoksi palkkasumman kasvu oli toisella neljänneksellä epätavallisen nopeaa, mutta vain hetkellisesti. Viime kuukausina julkisen sektorin palkkasumman kohoaminen näyttää pysähtyneen. Kun keskipalkat ovat luultavasti edelleen kohonneet ainakin vähän, tämä puoltaa ajatusta, että työllisyyden nousu on äskettäin pysähtynyt tai työllisyys on jopa alkanut supistua. Emme kuitenkaan tiedä asian laitaa varmuudella.

 Taulukko 2: Yksityisen ja julkisen sektorin palkkasumma, työllisyys ja keskipalkka

 Kuvio 2: Yksityisen ja julkisen sektorin palkkasummakuvaajat kuukausittain (kausipuhdistettu)

Rakentaminen hidastaa yksityisen sektorin palkkasumman kasvua

Taulukko 3 näyttää palkkasumman kehityksen päätoimialoilla. Palkkasumma on kasvanut hitaammin kuin koko talouden palkkasumma erityisesti rakentamisessa, mutta jossain määrin myös teollisuudessa, kaupassa ja muissa palveluissa.

Kun tarkastellaan pelkästään yksityistä sektoria, palkkasumman kasvu on ollut keskimääräistä hitaampaa ainoastaan rakentamisessa.

Rakentamisen palkkasumma alkoi supistua jo vuoden 2022 lopulla (kuvio 3). Kaupan, teollisuuden ja muiden palveluiden palkkasummien nousu on pysähtynyt myöhemmin, vuoden 2023 jälkipuoliskon aikana. Kasvua kertyy vuodentakaiseen verrattuna, mutta ilman uutta piristymistä se hiipuu lähikuukausina lisää.

 Taulukko 3: Palkkasumma päätoimialoittain

 Kuvio 3: Eräiden päätoimialojen palkkasummakuvaajat kuukausittain (kausipuhdistettu)[/captionk

Yksityiskohtaisempi toimialatarkastelu

Tarkastelemme seuraavassa lyhyesti ja valikoidusti palkkasummien kehitystä taulukossa 3 mainittujen päätoimialojen alatoimialoilla. Kiinnostunut lukija löytää yksityiskohtaiset tiedot pudotusvalikoissa olevista taulukoista. Mainittakoon, että palkkasummien muutokset taulukoihin on laskettu kuukausidatasta. Joissakin kohdin prosenttiluvut poikkeavat yhdellä prosentin kymmenyksellä Tilastokeskuksen tietokannan luvuista. 

Koko teollisuuden palkkasumman kasvu hidastui vuoden 2023 jälkipuoliskolla vain pariin prosenttiin ja vuoden lopulla se jopa hidastui entisestään. Vahvinta palkkasumman kasvu oli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa sekä viemäri- ja jätevesihuollossa. Sen sijaan valmistavassa teollisuudessa (tehdasteollisuus) palkkasumma kasvoi jonkin verran koko teollisuuden keskiarvoa hitaammin.

Taulukko 4: Teollisuuden palkkasumma (työpäiväkorjattu)

Taulukko 4: Teollisuuden palkkasumma (työpäiväkorjattu)

 

Tehdasteollisuuden päätoimialoista palkkasumma kasvoi vuoden 2023 toisella puoliskolla vahvimmin sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa ja yleisemminkin metalliteollisuudessa. Metsäteollisuuden palkkasumma supistui selvästi. Tekstiiliteollisuudessa palkkasumman kehitys on ollut vaimeaa jo pidemmän aikaa.

Taulukko 5: Palkkasumma teollisuuden päätoimialoilla (työpäiväkorjattu)

Tarkemmat alakohtaiset tiedot

Elintarviketeollisuuden palkkasumma kasvoi vuoden 2023 jälkipuoliskolla noin 2,5 prosenttia. Nousu oli tätä ripeämpää juomien valmistuksessa (noin 4,5 prosenttia) ja vastaavasti hieman hitaampaa elintarvikkeiden valmistuksessa (vajaat 2,5 prosenttia).

Taulukko 6: Palkkasumma elintarviketeollisuudessa (työpäiväkorjattu)

 

Tekstiiliteollisuuden palkkasumma supistui vuoden 2023 jälkipuoliskolla vajaan prosentin vuotta aiemmasta. Palkkasumma pienentyi erityisesti tekstiilien sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa. Vaatteiden valmistuksessa palkkasumma sen sijaan kasvoi noin 3 prosenttia.

Taulukko 7: Palkkasumma tekstiiliteollisuudessa (työpäiväkorjattu)

 

Metsäteollisuuden palkkasumma supistui vuoden 2023 toisella puoliskolla varsin ripeää 4–5,5 prosentin vauhtia. Kehitys oli selvästi vaisumpaa kuin koko tehdasteollisuudella keskimäärin. Laskua palkkasummassa oli erityisesti puuteollisuudessa ja hieman vähemmässä määrin paperiteollisuudessa. Työpanos lienee vähentynyt kummallakin alalla.

Taulukko 8: Palkkasumma metsäteollisuudessa (työpäiväkorjattu)

 

Metalliteollisuuden palkkasumma kasvoi vuoden 2023 jälkipuoliskolla noin 3–4 prosenttia , mikä on selvästi enemmän kuin koko tehdasteollisuudella keskimäärin. Kasvu oli tätä ripeämpää sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, koneiden ja laitteiden sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa. Moottoriajoneuvojen valmistuksessa palkkasumma supistui selvästi. Metallien jalostuksessa palkkasumman kasvu hidastui vuoden lopulla selvästi ja metallituotteiden valmistuksessa se jopa kääntyi laskuun vuoden lopulla.

Taulukko 9: Palkkasumma metalliteollisuudessa (työpäiväkorjattu)

 

Muilla teollisuuden aloilla palkkasumman kehitys on ollut vaihtelevaa. Rakennusaineteollisuudessa (muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus) palkkasumma on supistunut selvästi jo usean neljänneksen ajan. Selvää laskua on myös huonekalujen valmistuksessa. Kumpikin ala kärsii rakentamisen ja asuntokaupan vähyydestä.

Taulukko 10: Palkkasumma eräillä muilla teollisuuden aloilla (työpäiväkorjattu)

Rakentamisen palkkasumma kääntyi laskuun vuoden 2022 lopulla. Vuoden 2023 toisesta neljänneksestä alkaen palkkasumman kasvu painui aiemmasta positiivisesta miinusmerkkiseksi, ja sen jälkeen alamäki on voimistunut. Palkkasumman supistuminen painottuu talonrakentamiseen ja sen sisällä todennäköisesti eniten asuinrakentamiseen, jonka työllisyys heikkenee. Myös erikoistuneen rakentamisen palkkasumma on kääntynyt laskuun. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma on kasvanut vahvasti, eikä nähtävissä ole merkkejä edes nousun merkittävästä hidastumisesta.

Taulukko 11: Palkkasumma rakentamisen toimialoilla (työpäiväkorjattu)

Kaupan palkkasumman kasvu hidastui vuoden 2023 loppua kohden. Toisen neljänneksen kasvulukua kaunistavat huhtikuussa maksetut kertaerät. Nopeinta palkkasumman kasvu oli moottoriajoneuvojen kaupassa, 4 prosentin tuntumassa vuoden jälkipuoliskolla. Sen sijaan tukkukaupassa ja etenkin vähittäiskaupassa palkkasumman kasvu hidastui selvästi ja jäi koko kaupan toimialan keskiarvon alapuolelle.

Taulukko 12: Palkkasumma kaupan päätoimialoilla (työpäiväkorjattu)

Tarkemmat kaupan toimialan tiedot

Moottoriajoneuvojen kaupan, huollon ja korjaustoiminnan palkkasumma kasvoi vuoden 2023 toisella puolikkaalla keskimäärin hieman runsaan 4 prosentin vuosivauhtia. Merkkejä hidastumisesta ei näkynyt. Vahvimmin kasvoi moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa, oletettavasti käytettyjen ajoneuvojen kaupan ansiosta. Myös huollon ja korjauksen palkkasumma kasvoi suotuisasti. Sen sijaan moottoriajoneuvojen tukkukaupan puolella oli nähtävissä selvää palkkasumman kasvun hidastumista.

Taulukko 13: Palkkasumma: Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus (työpäiväkorjattu)

 

Vähittäiskaupan palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden 2023 loppua kohden. Huhtikuun kertaerät nostivat tilapäisesti toisen vuosineljänneksen kasvulukua. Vuoden lopulla nousu oli kuitenkin jo vaimeaa, vain 0,5 prosentin luokkaa vuotta aiemmasta. Vahvinta palkkasumman kasvu oli optisella alalla ja tavaratalokaupassa sekä ajoneuvojen polttoaineiden kaupassa. Heikosti pärjänneitä aloja oli useita. Asuntokaupan ja rakentamisen heikkous painoivat huonekalu- ja rautakauppaa. Kukkakaupan ja puutarha-alan palkkasumma on ollut loivassa alamäessä jo pari vuotta. Kirjakaupan palkkasumma on supistunut vaihtelevalla vauhdilla jo reilun vuosikymmenen. Veneiden ja veneilytarvikkeiden kaupan palkkasumma on supistunut viime aikoina selvästi.

Taulukko 14: Palkkasumma vähittäiskaupan toimialoilla (työpäiväkorjattu)

Muut palvelut sisältävät laajan joukon hyvin erilaisia palveluita. Tämän kokonaisuuden palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja painui loppuvuodesta 2 prosenttiin. Keskiarvoa heikommin pärjäsivät kuljetus ja varastointi sekä hallinto ja tukipalvelu. Kummankin palkkasumma supistui hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta hyytyi vuoden lopulla keskiarvoa hitaampaan palkkasumman nousuun. Keskiarvoa paremmin pärjäsivät erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta, informaatio ja viestintä, kiinteistöala sekä muu palvelutuotanto.

Taulukko 15: Palkkasumma muilla palvelualoilla (työpäiväkorjattu)

Tarkemmat tiedot muista palvelualoista

Kuljetuksen ja varastoinnin alalla palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Kasvu hidastui jonkin verran kaikilla alatoimialoilla ja etenkin maa- ja rautatieliikenteessä. Vesiliikenteessä sekä varastoinnissa palkkasumman kasvu pysyi keskiarvon yläpuolella. Tilastollinen kummajainen on se, että vaikka kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumma supistui vuoden viimeisellä neljänneksellä, näin ei käynyt millään alatoimialalla.

Taulukko 16: Palkkasumma, kuljetus ja varastointi (työpäiväkorjattu)

 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma jatkoi vuoden 2023 jälkipuoliskolla tukevassa nousussa. Ravitsemistoiminta oli kasvun veturi. Viime kuukausina palkkasumman kasvu on kuitenkin käytännössä pysähtynyt ja ravitsemistoiminnassa kääntynyt jopa pieneen laskuun. Niinpä saatamme nähdä selvästi matalampia kasvulukuja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Taulukko 17: Palkkasumma, majoitus- ja ravitsemustoiminta (työpäiväkorjattu)

 

Informaation ja viestinnän palkkasumma kasvoi vahvasti vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Verrattuna edellisiin kuukausiin nousu näyttää jo hidastuneen. Televiestinnän, tietopalvelutoiminnan sekä ohjelmistokehityksen ja konsultoinnin palkkasummat jatkoivat vahvassa nousussa, joskin lievää nousun hidastumista voi kuukausidatasta jo havaita. Radio- ja televisiotoiminnan palkkasumma jatkoi myös vahvassa kasvussa ilman mitään hidastumisen merkkejä viime kuukausina. Samaa ei voi sanoa elokuva-, televisio- ja musiikkituotannosta, jonka palkkasumma on polkenut paikallaan lähes kaksi vuotta ja lisäksi supistui jyrkästi joulukuussa. Kustannustoiminnan palkkasumma on varsin muuttumaton viimeiset puoli vuotta, mutta on kasvanut vuodentakaisesta.

Taulukko 18: Palkkasumma, informaatio ja viestintä (työpäiväkorjattu)

 

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumman kasvu hidastui voimakkaasti vuoden 2023 loppua kohti. Huhtikuun jälkeen nousu pysähtyi ja parina viime kuukautena palkkasumma on supistunut hieman edeltävistä kuukausista. Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen on ollut palkkasumman kasvun veturi. Talouden taantuma selittänee sen, että mainostoiminnassa, markkinatutkimuksessa sekä liike-elämän erikoistuneissa palveluissa palkkasumma kääntyi laskuun jo viime kesän korvilla ja on supistunut nyt jo myös vuodentakaisesta. Myös arkkitehti- ja insinööripalveluissa palkkasumma alkoi supistua viime kesänä, mutta se on edelleen kasvanut hieman vuotta aiemmasta. Palkkasumma todennäköisesti heikkenee lähiaikoina, kun suunnittelua tarvitaan vähemmän uudisrakentamisen supistuessa.

Taulukko 19: Palkkasumma, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (työpäiväkorjattu)

 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan palkkasumman kasvu pysähtyi ennen kesää 2023 ja vuoden lopulla kasvu vuotta aiemmasta vaihtui pieneksi supistumiseksi. Tämä supistuminen tulee kahdelta alalta. Työllistämistoiminnan palkkasumma kääntyi laskuun jo vuoden 2023 alkukuukausina ja on pysynyt sen jälkeen laskevalla trendillä. Työmarkkinoiden heikkeneminen ja työttömyyden kääntyminen nousuun selittävät varmaankin tämän. Myös hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumma kääntyi laskuun vuoden 2023 alkumetreillä ja on supistunut lisää sen jälkeen. Talouden taantuma on vähentänyt näiden palveluiden tarvetta. Vuokraus- ja leasingtoiminnassa palkkasumman nousu pysähtyi vuoden puolivälin tienoilla, mutta palkkasumma on edelleen lähes 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Matkatoimistojen, turvapalveluiden sekä kiinteistön- ja maisemanhoidon palkkasummat ovat jatkaneet varsin tasaisessa kasvussa.

Taulukko 20: Palkkasumma, hallinto- ja tukipalvelutoiminta (työpäiväkorjattu)

 

Muun palvelutoiminnan palkkasumma on jatkanut runsaan 4 prosentin kasvussa. Parin viime kuukauden osalta on nähtävissä orastavia hidastumisen merkkejä, mutta niiden perusteella on liian aikaista päätellä sen enempää. Selvää kasvun hidastumista on kuitenkin tietokoneiden yms. korjaamisessa ja muissa henkilökohtaisissa palveluissa, joissa palkkasumma on kasvanut ripeästi. Järjestöjen palkkasumma on viime aikoina kohonnut tasaista runsaan 3 prosentin vauhtia.

Taulukko 21: Palkkasumma, muu palvelutoiminta (työpäiväkorjattu)

Lisätietoja:

Pasi Sorjonen

pääekonomisti

+358 50 557 5271