Työttömyys- ja lomautuskatsaus 4/2024: Korkeakoulutettujen työttömyys kasvaa edelleen

Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautettujen määrä on vähentynyt niukasti marraskuun jälkeen. Korkeakoulutettujen työttömyys yltää nykyisellä nousuvauhdillaan korona-ajan korkeimpiin lukemiin kenties jo huhtikuussa. Tämä saattaa ennakoida työttömyyden laajempaa nousua, ulottuen korkeakoulutetuista myös muihin ryhmiin.

29.4.2024

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastot kertovat ainakin seuraavaa maaliskuun lopun työttömyys- ja lomautustilanteesta:

  1. Työttömiä ja kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 32 250 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  2. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 33 790 eli 10 845 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden kuin korkeakoulutettujen lomautukset näyttävät kääntyneen pieneen laskuun vuoden 2023 lopulla.
  3. Työttömiä (pois lukien kokoaikaisesti lomautetut) oli runsaat 21 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä korkeakoulutettuja oli vajaat 6 070.
  4. Korkeakoulutettujen työttömyys lähestyy edelleen korona-ajan korkeimpia lukuja. Nykyisellä nousutahdilla ne saavutetaan ehkä jo kuukauden kuluttua huhtikuussa. Tämä on kiinnostavaa, koska korkeakoulutettujen työttömyyden nousu on usein edeltänyt laajempaa työttömyyden nousua.
  5. Vastavalmistuneiden työttömyys on kohonnut selvimmin ylemmän korkea-asteen suorittaneilla.

Katsotaan seuraavaksi näitä teemoja hieman tarkemmin.

Työttömien määrä kasvaa, mutta lomautettujen määrä ehkä jo vähenee

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilastojen mukaan Suomessa oli maaliskuun lopussa runsaat 286 100 työtöntä työnhakijaa (katso taulukko 1 ja kuvio 1). Se on noin 32 250 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa 2023. Verrattuna vuotta aiempaan korkeakoulutettujen työttömien määrä on kasvanut runsaalla 8 020 henkilöllä ja muiden kuin korkeakoulutettujen määrä noin 24 230 henkilön verran.

Kuvio 1 näyttää, että työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen (kausivaihtelusta puhdistettuna, paksu viiva), mutta kasvu on hidastunut selvästi parin viime kuukauden aikana.

Edellä mainitut työttömyysluvut sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. Kokoaikaisesti lomautettuna oli maaliskuun lopussa 33 790 henkilöä, mikä on 10 845 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Taulukko 1: Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät

 

Kuvio 1: Työttömien työnhakijoiden määrä (sisältää kokoaikaisesti lomautetut)

 

Kuvio 2 esittää lomautettujen määrän kausivaihtelusta puhdistettuna. Lomautettujen määrä on arviomme mukaan noussut syyskuun 2022 jälkeen runsaalla 13 900 henkilöllä. Kuvion perusteella vaikuttaa siltä, että lomautusten nousu olisi pysähtynyt marraskuussa 2023, ja lomautettujen määrä olisi sen jälkeen vähentynyt vajaan 300 henkilön verran. Uusimman arvion mukaan lomautettujen määrä on laskenut vähemmän kuin aiemmin arvioitiin, ja arvio tarkentuu varmasti lisää lähikuukausien aikana. Lomautusten väheneminen näyttää koskevan pääasiassa muita kuin korkeakoulutettuja.

 

Kuvio 2: Kokoaikaisesti lomautettujen määrä (kausivaihtelusta puhdistettuna)

 

Taulukko 2: Kokoaikaisesti lomautetut koulutusasteen mukaan

 

Lomautettujen määrät ovat vuoden takaista suurempia sekä korkeakoulutetuilla (+1 958) että muilla kuin korkeakoulutetuilla (+8 827). Taulukko 2 näyttää, että korkeakoulutettujen lomautukset ja niiden nousu painottuvat alemman korkea-asteen suorittaneisiin. Muilla kuin korkeakoulutetuilla lomautukset koskevat selvästi eniten keskiasteen tutkinnon suorittaneita.

Seuraamme lomautusten määriä säännöllisesti myös valikoiduilla tutkinnon aloilla (katso taulukko 3). Lomautukset kasvoivat tammikuussa vuodentakaisesta eniten insinööreillä (+779 henkilöä), diplomi-insinööreillä (+134 henkilöä), tradenomeilla (+173 henkilöä) ja arkkitehdeillä (+115 henkilöä).

Arkkitehtejä on viime kuukausina ollut lomautettuna eniten koskaan vuodesta 2006 alkavan tilastoinnin aikana, nyt jo yli 2,3-kertainen määrä korona-ajan korkeimpiin lukuihin verrattuna. Nousu on jatkunut myös edellisiin kuukausiin verrattuna.

 

Taulukko 3: Kokoaikaisesti lomautetut suoritetun tutkinnon mukaan

 

Kun lomautetut jätetään tarkastelun ulkopuolelle, saadaan kokonaan ilman työpaikkaa olevien työttömien määrä. Kuvio 3 näyttää työttömien määrän raakalukuina ja kausipuhdistettuna.

 

Kuvio 3: Työttömien määrä (ei sisällä lomautettuja)

 

Taulukko 4: Työttömät (pois lukien lomautetut) koulutusasteen mukaan

 

Työttömyyden nousu alkoi kiihtyä kesän 2023 aikana. Maaliskuun lopussa työttömiä oli 252 335, mikä on noin 21 400 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (katso taulukko 4). Korkeakoulutettujen työttömyys kasvoi vajaan 6 070 henkilön verran. Muita kuin korkeakoulutettuja oli maaliskuun lopussa työttömänä 15 340 enemmän kuin vuotta aiemmin. Varsinkin keskiasteen suorittaneiden työttömyys kasvaa, mutta viime kuukausien aikana myös pelkän perusasteen suorittaneiden työttömien määrä on kääntynyt nousuun ja kasvaa nyt myös vuoden takaiseen verrattuna.

Kuvio 4 esittää korkeakoulutettujen työttömien määrän. Se on noussut yllättävän nopeasti ja lähestyy jo korona-ajan korkeimpia lukuja. Kausipuhdistettujen lukujen mukaan työttömiä korkeakoulutettuja oli maaliskuun lopussa noin 7 930 enemmän kuin kesäkuussa 2022, jolloin työttömien määrä oli alimmillaan koronakriisin jälkeen. Arvioimme, että korkeimpaan koronakriisin aikaiseen korkeakoulutettujen työttömien määrään (toukokuu 2020) on enää matkaa noin 580 henkilön verran. Jos nykyisen kaltainen nousu jatkuu, korkeakoulutettujen työttömyys kohoaa ehkä jo kuukauden kuluttua eli huhtikuussa 2024 korkeammaksi kuin se oli koronakriisin aikana.

Korkeakoulutettujen työttömien määrä on noussut suhteellisesti eniten teknistaloudellisilla aloilla, luonnontieteilijöillä sekä taide- ja kulttuurialoilla.

 

Kuvio 4: Korkeakoulutettujen työttömien määrä (ei sisällä lomautettuja)

 

Muiden kuin korkeakoulutettujen työttömyyden kehitys on ollut huomattavan erilaista kuin korkeakoulutettujen. Työttömien määrä pysyi pitkään verraten muuttumattomana ja alkoi selvemmin kasvaa vasta kesällä 2023 (katso kuvio 5). Kausivaihtelusta puhdistettujen lukujen perusteella arvioimme työttömien määrän kohonneen noin 17 160 henkilöllä vuoden 2022 lopun jälkeen. Korona-ajan huippuun on edelleen matkaa lähes 27 000 työttömän verran.

 

Kuvio 5: Muiden kuin korkeakoulutettujen työttömien määrä (ei sisällä lomautettuja)

 

Vastavalmistuneiden työttömyys kohoaa matalalta tasolta

Vastavalmistuneiden työttömyys painui korona-ajan jälkeen matalimmalle tasolleen vuosikymmeneen. Vuoden 2023 alusta lähtien se on jälleen noussut ja likimain palannut koronakriisiä edeltäneelle tasolle. Erot koulutusasteiden välillä ovat kuitenkin suuret. Muilla kuin korkeakoulutetuilla vastavalmistuneiden työttömyys on pienestä kohoamisesta huolimatta edelleen vähäistä. Korkeakoulutettuja vastavalmistuneita oli maaliskuussa työttömänä noin tuhat enemmän kuin vuotta aikaisemmin, mutta määrä ei yllä korona-ajan korkeimpiin lukuihin, puhumattakaan edellisestä ja vielä korkeammasta vuoden 2015 tasosta.

Korkeakoulutettujen joukosta erottuvat ylemmän korkea-asteen suorittaneet (kuvio 6). Heillä korona-ajan korkeimmat luvut ovat jo lähellä, arviomme mukaan noin 50 henkilön päässä. Mutta jälleen täytyy lisätä, että työttömyys oli tätä selvästi korkeampaa vuosina 2014–2016.

Vastavalmistuneita on lomautettuna jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrät ovat kuitenkin varsin pieniä (maaliskuun lopussa 228 henkilöä).

 

Kuvio 6: Työttömät ylemmän korkea-asteen suorittaneet vastasvalmistuneet (ei sisällä lomautettuja)

Lue lisää aiheesta