Työeläkekysely 2022: Hyvät työolot koetaan työuran jatkamisen kannalta tärkeiksi

Akava Works selvitti, mitä asioita palkansaajat pitävät tärkeinä työelämässä jatkamisen kannalta. Akavalaisille tärkeimmiksi asioiksi osoittautuivat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, varmuus oman työpaikan säilymisestä, kiireen vähentäminen ja joustavammat työajat. Tärkeimmiksi koetut asiat liittyvät työolosuhteisiin.

22.11.2022

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneiden eläkeikä sidottiin elinajanodotteeseen ja luotiin elinaikakerroin, joka kannustaa jatkamaan työelämässä alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen.

Uudistuksen jälkeen vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on vähentynyt, eläkkeelle siirtyminen myöhentynyt ja yli 60-vuotiaiden työllisyys parantunut. Uudistus näyttää toimineen toivotulla tavalla.

Työssä jatkamisen edistämiseksi on kuitenkin tehtävissä paljon myös eläkejärjestelmän ulkopuolella. Edistämällä nuorten ja työikäisten terveyttä ja hyvinvointia ehkäistään työkyvyttömyyttä ja luodaan edellytyksiä pitkille työurille.

 

Työolosuhteet akavalaisille tärkeitä työelämässä jatkamisen kannalta

Akava Works selvitti kyselyllä, mitä asioita palkansaajat pitävät tärkeinä työelämässä jatkamisen kannalta. Akavalaisille tärkeimmiksi asioiksi osoittautuivat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, varmuus oman työpaikan säilymisestä, kiireen vähentäminen ja joustavammat työajat. Tärkeimmiksi koetut asiat liittyvät suoraan työolosuhteisiin.

Akavalaiset pitävät taloudellisia kannustimiakin tärkeinä. Noin kolme neljästä akavalaisesta piti erittäin tai melko tärkeänä, että työstä karttuu enemmän eläkettä työuran viimeisinä vuosina. Akavalaisista 68 prosenttia oli sitä mieltä, että eläkejärjestelmän pitää kannustaa erityisesti työuran loppupäässä olevia jatkamaan työssä.

Mielenkiintoinen havainto on se, että liki puolet akavalaisista ja kolmannes muista palkansaajista pitää hyviä työoloja tärkeämpänä kuin taloudellisia kannusteita työssä jatkamisen kannalta työuran loppupäässä. Selvästi harvempi pitää taloudellisia kannusteita hyviä työoloja tärkeämpänä: akavalaisista noin neljännes ja muista kuin akavalaisista viidennes.

Akavalaisista hieman suurempi osuus kuin muista palkansaajista aikoo jatkaa työelämässä eläkeiän täytettyään.

Kuvaaja 1: "Kumpaa pidät tärkeämpänä työssä jatkamisen kannalta työuran loppupäässä, taloudellisia kannusteita vai hyviä työoloja?"

Kuvaaja 1: ”Kumpaa pidät tärkeämpänä työssä jatkamisen kannalta työuran loppupäässä, taloudellisia kannusteita vai hyviä työoloja?”

 

Taloudellisia kannusteita ja hyviä työoloja koskevat preferenssit eivät vaihtele akavalaisilla iän mukaan. Kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä niiden osuus, jotka pitävät hyviä työoloja tärkeämpinä kuin taloudellisia kannusteita, on suurempi kuin niiden, jotka pitävät taloudellisia kannusteita tärkeämpinä. Se arvostetaanko taloudellisia kannusteita vai hyviä työoloja enemmän ei siis näytä olevan sidoksissa siihen, missä elämänvaiheessa ollaan.

Kysyttäessä mitä vastaaja tekisi, jos olisi täyttänyt alimman eläkeikänsä ja mahdollisuutena olisi jäädä eläkkeelle tai jatkaa työelämässä, akavalaisista 39 prosenttia vastasi, että jatkaisi työelämässä ja muista kuin akavalaisista 32 prosenttia. Eläkkeelle siirtyisi akavalaisista 42 prosenttia ja muista kuin akavalaisista 48 prosenttia.

Akavalaisista hieman suurempi osuus kuin muista palkansaajista aikoo jatkaa työelämässä eläkeiän täytettyään.

Kuvaaja 2: "Jos olisit täyttänyt alimman eläkeikäsi ja sinulla olisi vaihtoehtoina joko jäädä eläkkeelle tai jatkaa työelämässä ja kerryttää suurempaa eläkettä, kumman valitsisit?"

Kuvaaja 2: ”Jos olisit täyttänyt alimman eläkeikäsi ja sinulla olisi vaihtoehtoina joko jäädä eläkkeelle tai jatkaa työelämässä ja kerryttää suurempaa eläkettä, kumman valitsisit?”

Lisää kyselyn tuloksia:

Akava Works -eläkekysely 2022 (pptx)

Lisätietoja:

Joonas Miettinen

Lue lisää aiheesta