Palkkatyö vai osakkuus – ekonometrinen analyysi työntekijöiden osakkuuteen vaikuttavista tekijöistä

Pellervon taloustutkimus PTT:n Akava Worksille toteuttamassa raportissa selvitettiin, mitkä taustatekijät vaikuttavat työntekijän osakkuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina.

11.9.2020

Tutkimuksessa tarkasteltiin osakeyhtiöihin vuosina 2007–2013 rekrytoituja työntekijöitä. Logistisen regressiomallin avulla selvitettiin, mitkä taustatekijät vaikuttavat työntekijän osakkuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä ja sen jälkeisinä vuosina. Malli estimoitiin myös erikseen miehille ja naisille. Osakkuuden tarjoaminen on yksi keino houkutella ja sitoa osaavaa työvoimaa yritykseen.

Estimointitulosten mukaan työntekijöiden taustamuuttujista ikä, korkea koulutusaste ja perhesiteet vaikuttavat myönteisesti osakkuuden saamisen todennäköisyyteen. Edellisen työnantajan työn tuottavuuden osalta tarkasteltuna korkean tuottavuuden yrityksistä tulleilla osakkuuden saaminen on todennäköisempää kuin matalan tuottavuuden yrityksistä tulleilla. Suuremmat ansiotulot näyttäisivät myös lisäävän osakkuuden saamisen todennäköisyyttä. Yritysmuuttujien osalta osakkuus on todennäköisempää kooltaan pienemmissä ja iältään nuoremmissa yrityksissä.

Osakkuus on naisille epätodennäköisempää kuin miehille. Sekä miehillä että naisilla osak-kuuden saamisen todennäköisyyteen rekrytoinnin yhteydessä vaikuttavat positiivisesti korkea koulutus, perheellisyys, suuremmat tulot ja yrityksen pieni koko. Vain miehillä edeltävän työsuhteen korkea työn tuottavuus lisää osakkuuden saamisen todennäköisyyttä. Miehillä osakkuus on myös todennäköisempää nuorissa yrityksissä, kun taas naisilla yrityksen iällä ei ole merkitystä osakkuuteen.

Tutkimuksessa tehtiin kuvaileva tarkastelu urakehityksestä osakkuuteen yrityksen sisällä sekä ansio- ja pääomatulojen kehityksestä. Havaintojen perusteella osakkuutta edeltävä koeaika olisi keskimäärin hieman yli vuoden. Ansio- ja pääomatulot ovat osakkuuden saaneilla selvästi suuremmat kuin muilla työntekijöillä.

Raportti PDF-tiedostona:

Palkkatyö vai osakkuus -raportti (pdf)

 

Tutkimuksen aiempi osa:

Osakeyhtiöiden omistajat ja työntekijät Suomessa – koulutuksen ja työhistorian merkitys osakkuuteen

Raportti PDF-tiedostona:

Palkkatyö vai osakkuus -raportti (pdf)

Lue lisää aiheesta