Yrittäjäkysely 2023: Joka toisella yrittäjällä ei ole työterveyshuoltoa

Akava Worksin tekemän yrittäjäkyselyn mukaan vajaalla puolella akavalaisista päätoimisista yrittäjistä ei ole työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon puuttuminen on yleisintä yritysten alkutaipaleella. Jaksamisongelmat vaivaavat erityisesti nuorempia yrittäjiä.

8.6.2023

Akava Worksin tekemän yrittäjäkyselyn mukaan vajaalla puolella akavalaisista päätoimisista yrittäjistä ei ole työterveyshuoltoa. Reilu kolmannes on järjestänyt työterveyshuoltonsa itse ja reilut kymmenen prosenttia saa työterveyshuollon palkkatyön kautta tai muulla tavalla. Työterveyshuollon puuttuminen on yleisintä yritysten alkutaipaleella, vaikka yrityksen ensimmäisinä vuosina työterveyshuollon palveluille saattaisi olla suurin tarve. Jaksamisongelmat vaivaavat erityisesti nuorempia yrittäjiä. Kyselyn aineisto edustaa akavalaisia yrittäjiä 20 akavalaisesta liitosta.

Yrittäjäkysely kuva 1

Kuvio 1. Päätoimisten yrittäjien työterveyshuollon järjestäminen eri-ikäisissä yrityksissä.

 

Päätoimisten yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika on 37 tuntia (mediaani 38 tuntia). Varttuneemmat yrittäjät tekevät selvästi lyhyempää työviikkoa kuin muut, mikä laskee jonkin verran kaikkien yrittäjien viikkotyöajan keskiarvoa. Alle 60-vuotiailla yrittäjillä keskimääräinen viikkotyöaika on vajaat 39 tuntia, 60 vuotta täyttäneillä reilut 33 tuntia.

Pitkää työviikkoa tekevät erityisesti kasvuhakuiset yrittäjät. Liiketoiminnan kasvattamista tavoittelevien päätoimisten yrittäjien keskimääräinen viikkotyöaika on 40,7 tuntia, kun muilla päätoimisilla yrittäjillä keskimääräinen viikkotyöaika on 34,9 tuntia. Pitkää eli yli 45 tunnin työviikkoa tekee neljännes päätoimisista yrittäjistä ja kolmannes kasvuhakuisista yrittäjistä.

Pitkät työviikot syövät helposti aikaa palautumiselta, mikä voi johtaa ajan mittaan jaksamisongelmiin. Kyselyssä jaksamisongelmien havaittiin yleistyvän viikkotyöajan kasvaessa. Yli 45 tuntista työviikkoa tekevistä yrittäjistä 39 prosentilla oli ollut jaksamisongelmia edeltävän 12 kuukauden aikana. Yrittäjistä, joilla viikkotyötunnit jäivät alle yrittäjien mediaanin, alle 38 tuntiin viikossa, jaksamisongelmia oli huomattavasti harvemmalla.

Yrittäjäkysely 2

Kuvio 2. Jaksamisongelmien yleisyys päätoimisilla yrittäjillä viikkotyötuntien mukaan.

 

Sairaana työskentely on yrittäjillä varsin yleistä, mikä saattaa ajan mittaan johtaa jaksamisongelmiin. Sairaana työskentelevillä yrittäjillä näyttää kyselyn tulosten mukaan olevan muita yrittäjiä suurempi riski kokea jaksamisongelmia. Sairaana yritystoimintaa harjoittaneista yrittäjistä 38 prosentilla oli ollut jaksamiseen liittyviä ongelmia, kun muista yrittäjistä jaksamisongelmia oli ollut 17 prosentilla. Akavalaisista yrittäjistä 60 prosenttia oli harjoittanut yritystoimintaa sairaana edeltävän 12 kuukauden aikana.

Yrittäjäkysely kuva 3

Kuvio 3. Jaksamisongelmien yleisyys yritystoimintaa sairaana harjoittaneilla ja muilla yrittäjillä.

 

Jaksamisongelmat voivat liittyvä työn kuormittavuuteen, heikkoon palautumiseen tai laajemmin omaan elämäntilanteeseen. Kyselyn tulokset viittaavat siihen, että yrittäjillä jaksamisongelmat vähenevät iän myötä, kun niin sanotut ruuhkavuodet ovat jääneet taakse. Alle 50-vuotiaista yrittäjistä 39 prosentilla oli ollut jaksamisongelmia edeltävän 12 kuukauden aikana, 50–59-vuotiaista 26 prosentilla ja yli 59-vuotiaista 17 prosentilla.

Yrittäjäkysely kuva 4

Kuvio 4. Jaksamisongelmien yleisyys ikäryhmittäin.

 

Kun ikä ja kokemus yritystoiminnasta karttuvat, vähenevät myös yrittäjien jaksamisongelmat. Yli 10 vuotta toimineissa yrityksissä yrittäjistä joka neljännellä oli ollut jaksamisongelmia edeltävien 12 kuukauden aikana. Nuoremmissa yrityksissä jaksamisongelmia oli ollut useammalla kuin joka kolmannella yrittäjällä. Erityisesti nuorempien ja yrittäjän uran alussa olevien yrittäjien keskuudessa saattaa olla kysyntää jaksamista tukeville työterveydenhuollon palveluille. Akavalaisten yrittäjien joukossa työterveyshuolto kuitenkin puuttuu useimmin juuri yrityksen alkutaipaleella.

 

Yrittäjäkyselyn aineisto kerättiin 20.1.–7.2.2023. Kyselyyn vastasi 931 yrittäjää, joista 79 prosenttia oli päätoimisia yrittäjiä. Yritysmuoto oli 50 prosentilla toiminimi ja 47 prosentilla osakeyhtiö. Vastaajista 28 prosentilla oli palkattua työvoimaa. Aineisto edustaa yrittäjäjäseniä 20 Akavan liitosta.

Yrittäjäkysely 2023, hyvinvointi -esitys

Yrittäjäkysely 2023: Hyvinvointi (pp)

Lue myös aiempi blogi

Yrittäjäkysely 2023: Vahvistamalla yrittäjien osaamista tuetaan liiketoiminnan kasvua

Katso myös video: Yrittäjäkysely 2023 – Kasvun keinot ja esteet

Lisätietoja:

Joonas Miettinen

Lue lisää aiheesta