Korkeasti koulutetut yritysomistajat Suomessa – taustat, tulot ja yritykset

Selvitys kuvaa korkeasti koulutettuja osakeyhtiöiden omistajia ja heidän yrityksiään vuosina 2006–2021.

12.10.2023

Korkeakoulutettujen yrittäjyys on noussut tärkeäksi tutkimusaiheeksi osaamisintensiivisen yritystoiminnan ja innovaatioihin perustuvan talouskasvun osatekijänä. Korkeasti koulutetut ovat olleet tyypillisesti työsuhteissa asiantuntijana tai esihenkilönä, mutta kasvavassa määrin myös yrittäjinä tai osakkaina. Edelleen kuitenkin puuttuu tietoa korkeasti koulutettujen yrittäjien roolista Suomen taloudessa. Erityisesti tietoa tarvitaan korkeakoulutettujen yrittäjien merkityksestä talouskasvun ja työllisyyden edistämisessä.

Tämä selvitys kuvaa korkeasti koulutettuja osakeyhtiöiden omistajia ja heidän yrityksiään vuosina 2006–2021. Osa kuvailuista on poikkileikkauksia pääosin vuodelta 2021. Aineistona hyödynnettiin Tilastokeskuksen FLOWN-aineistoa, FOLK-moduuleja ja yritysten tilinpäätöspaneelia.

Selvityksen mukaan suurin osa korkeakoulutetuista yritysomistajista on suomalaistaustaisia, perheellisiä miehiä.  Keski-ikä on varsin korkea eli 51 vuotta, ja eläkeläisiä on jopa 15 prosenttia omistajista. Valtaosa korkeasti koulutetuista omistajista on kuitenkin työllisiä – puolet yrittäjiä ja puolet palkansaajia. Palkansaajista suurin osa toimii toimihenkilöasemassa, ja ammatit painottuvat erityisasiantuntijoihin, asiantuntijoihin ja johtajiin.

Omistajien tulotaso on varsin korkea, ja sekä ansio- että pääomatulot ovat myös kasvaneet 2010-luvulla. Esimerkiksi vuonna 2021 korkeasti koulutetuilla omistajilla oli keskimäärin noin 59 000 euroa ansiotuloja (mediaani 49 000 euroa) ja keskimäärin lähes 22 000 euroa pääomatuloja (mediaani 3 000 euroa).

Korkeasti koulutetut ovat tyypillisesti osakkaana vain yhdessä yrityksessä ja omistukset painottuvat ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan -alalle.

Omistetut yritykset ovat useimmiten hyvin pieniä, alle yhden kokoaikaisen työntekijän mikroyrityksiä. Yritysten ikäjakauma painottuu yli 15 vuotta tai alle 5 vuotta toiminnassa olleisiin yrityksiin.

***

Raportin ovat laatineet vanhempi ekonomisti Henna Busk ja ekonomisti Antti Norkio Pellervon taloustutkimus PTT:stä.

Lue lisää aiheesta