Yrittäjäkysely 2023: Vahvistamalla yrittäjien osaamista tuetaan liiketoiminnan kasvua

Akava Works selvitti akavalaisten yrittäjien näkemyksiä yrityksensä liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Merkittävä osa akavalaisista yrittäjistä pyrkii säilyttämään liiketoiminnassaan nykytilanteen tai ei halua kasvattaa liiketoimintaansa. Tulokset viittaavat siihen, että osaamista vahvistamalla voidaan tukea yrittäjien liiketoiminnan kasvua.

23.3.2023

Akava Worksin yrittäjäkyselyn vastaajista 41 prosenttia on kasvuhakuisia yrittäjiä. Kasvuhakuisuus vaihtelee yrittäjän iän mukaan. Kasvuhakuisuus on yleisintä nuorimmassa alle 40-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa kasvuhakuisten osuus oli 56 prosenttia. Ero 40–49-vuotiaiden ryhmään oli vain 5 prosenttiyksikköä eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Yli 50-vuotiaiden ikäryhmiin oli kuitenkin selvä ero. Kasvuhakuisuus laskee iän myötä.

 

Kasvuhakuisten osuus ikäryhmittäin, %

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

 

Yritysmuoto ja se, onko yrittäjällä työntekijöitä, olivat myös yhteydessä yrittäjän kasvuhakuisuuteen. Kasvuhakuisten osuus oli selvästi suurempi osakeyhtiöissä kuin muissa yritysmuodoissa. Selvästi harvempi toiminimiyrittäjistä kuin muista yrittäjistä oli kasvuhakuisia. Työnantajayrittäjänä toimiminen lisää todennäköisyyttä harjoittaa yritystoimintaa kasvuhakuisesti. Yhteys työnantajuuden ja kasvuhakuisuuden välillä on hyvin ymmärrettävä, onhan työvoiman palkkaaminen yksi keinoista, joilla kasvua voidaan hakea.

Kasvuhakuisiksi yrittäjiksi luettiin yrittäjät, jotka kysyttäessä yritystoiminnan tulevaisuuden suunnitelmia vastasivat pyrkivänsä löytämään keinoja liiketoiminnan kasvattamiseen tai kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Kasvuhakuisten ohella merkittävän joukon vastaajista muodostavat yrittäjät, jotka pyrkivät säilyttämään yritystoiminnassaan nykytilanteen. He eivät siis tavoittele sen paremmin kasvua kuin toiminnan supistamista. Niiden yrittäjien osuus, joilla ei ollut lainkaan kasvusuunnitelmaa, oli yhdeksän prosenttia. Yritystoiminnan supistamiseen, lopettamiseen tai yrityksen myyntiin tähtäävien osuus oli 12 prosenttia.

 

Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten yritystoimintasi tulevaisuuden suunnitelmia? Vastausjakauma, %

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

Oman osaamisen vahvistaminen on yksi tärkeimmistä kasvun keinoista

Kasvun keinoja koskevissa näkemyksissä havaittiin eroja kasvuhakuisten ja muiden yrittäjien välillä. Kysyttäessä, mitkä ovat kolme tärkeintä keinoa liiketoiminnan kasvattamiseen, kasvuhakuiset yrittäjät valitsevat muita vastaajia useammin uusien tuotteiden ja palveluiden tuomisen markkinoille, laajentumisen uusille markkinoille, uusien liiketoimintamallien käyttöönoton, investoinnit ja työntekijän palkkaamisen. Kasvuhakuiset valitsevat oman osaamisen vahvistamisen tärkeimpien kasvun keinojen joukkoon harvemmin kuin muut yrittäjät.

 

Mitä akavalaiset yrittäjät pitävät tärkeimpinä keinoina liiketoiminnan kasvattamiseen? Vastaajat saivat valita kolme tärkeintä keinoa. Vastausjakaumat kasvuhakuisuuden mukaan, %

yrittäjäkysely

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

 

Vaikka kasvuhakuiset yrittäjät valitsivat oman osaamisen vahvistamisen muita yrittäjiä harvemmin tärkeimpien kasvun keinojen joukkoon, osaamisen vahvistaminen oli myös kasvuhakuisilla yleisin valinta. Oman osaamisen vahvistaminen näyttäisi vastausten perusteella olevan sekä kasvuhakuisille että muille yrittäjille yksi tärkeimmistä keinoista kasvattaa liiketoimintaa, ellei tärkein. Osaamisen vahvistaminen oli suosituin liiketoiminnan kasvattamisen keino kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä ja vastaajan sukupuolesta riippumatta.

Ajan puute on yleisin kasvun este

Kyselyssä selvitettiin myös näkemyksiä merkittävimmistä kasvun esteistä. Vastausten perusteella yleisimmäksi kasvun esteeksi osoittautui ajan puute. Vajaa puolet kaikista vastaajista piti yhtenä kolmesta merkittävimmästä liiketoiminnan kasvun esteistä sitä, että omaa työaikaa ei ole mahdollista lisätä. Toiseksi yleisin kasvun este oli haluttomuus kasvattaa liiketoimintaa ja kolmanneksi yleisin henkilökohtaisten voimavarojen vähyys.

Kasvuhakuiset yrittäjät valitsevat muita vastaajia useammin työllistämisen kalleuden ja työllistämiseen liittyvät riskit, maksavien asiakkaiden vähyyden, rahoituksen puutteen, verkostoitumisen vaikeuden ja oman osaamisen puutteet. Muilla kuin kasvuhakuisilla yrittäjillä selvästi yleisin este liiketoiminnan kasvattamiselle oli haluttomuus kasvattaa omaa liiketoimintaa.

 

Mitä yrittäjät pitävät merkittävimpinä liiketoiminnan kasvun esteinä? Vastaajat saivat valita kolme tärkeintä keinoa. Vastausjakaumat kasvuhakuisuuden mukaan, %

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

Lähde: Akava Works, yrittäjäkysely 2023

 

Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset viittaavat siihen, että osaamista vahvistamalla voidaan tukea yrittäjien liiketoiminnan kasvua. Kyselyssä jää kuitenkin täsmentämättä, mitä osaamista yrittäjät haluavat kehittää. Onko kyse omaan ammattialaan liittyvän osaamisen vahvistamisesta vai esimerkiksi yleisemmistä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvistä taidoista? Liiketoiminnan kasvattaminen liittyy paljon myös yrittäjien asenteisiin. Merkittävä osa akavalaisista yrittäjistä pyrkii säilyttämään liiketoiminnassaan nykytilanteen tai ei halua kasvattaa liiketoimintaansa.

Yrittäjäkysely 2023 -esitys

Yrittäjäkysely 2023 (pp)

Lisätietoja:

Joonas Miettinen