Työperäisen maahanmuuton vaikutus Suomen kansantalouteen

Tässä raportissa arvioidaan työperäisen maahanmuuton vaikutusta Suomen kansantalouden kehitykseen neljän vaihtoehtoisen skenaarion avulla.

31.1.2022

Yksi keskeinen Suomea tulevaisuudessa kohtaava ongelma on työikäisen väestön määrän väheneminen, joka johtuu väestön vanhenemisesta. Koska syntyvyys on matala ja nuoret ikäluokat pieniä, työmarkkinoilta poistuvan työvoiman korvaajia pitää löytää muualta. Maan hallitus on linjannut, että maahanmuuttoa pyritään kasvattamaan. Tavoitteena on, että työperäisen maahanmuuton määrä kasvaisi 6000 hengellä 2020-luvulla ja 2030-luvulla 10 000 hengellä.

Laaja-alaisella työperäisen maahanmuuton kasvattamisella on myönteinen vaikutus tulevaisuuden taloudelliseen kehitykseen.

Työikäisen väestön määrä asettaa rajan talouden kyvylle kasvaa ja tuottaa hyvinvointia. Jos työikäinen väestö ei kasva, talouden kasvu on investointien ja teknologisen kehityksen varassa. Suomi on ollut tässä tilanteessa kohta parin vuosikymmenen ajan. Tämän tarjontavaikutuksen lisäksi väestörakenne vaikuttaa myös kulutukseen, kun nuoren ja vanhan väestönosan tarpeet eroavat toisistaan muun muassa kulutusmahdollisuuksien ja kulutusrakenteen osalta. Väestön ikärakenteen muutokset heijastuvat kaikkiin näihin tekijöihin.

Koska työperäinen maahanmuutto vaikuttaa koko talouteen, sen vaikutusten tarkastelu vaatii kokonaistaloudellista mallinnusta. Tässä raportissa arvioidaan työperäisen maahanmuuton vaikutusta Suomen kansantalouden kehitykseen neljän vaihtoehtoisen skenaarion avulla laskennallisella yleisen tasapainon mallilla.

Neljässä skenaariossa talouden kehitys vaihteli. Siksi ne voidaan nimetä seuraavasti: taantuva Suomi, raaka-aineiden Suomi, kasvava Suomi ja maailmankaupan Suomi.

Raportin keskeinen johtopäätös on, että muiden tekijöiden pysyessä samana laaja-alaisella työperäisen maahanmuuton kasvattamisella on myönteinen vaikutus tulevaisuuden taloudelliseen kehitykseen. Jos työperäisen maahanmuuton määrät ovat rajoitettuja, sitä kannattaa kohdistaa korkean tuottavuuden ammatteihin.

Tekijät:

Raportin laativat Akava Worksin toimeksiannosta Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus ja Juha Honkatukia, Merit Economics.

Raportti on käytettävissä ohessa pdf-tiedostona

Mihin työperäinen maahanmuutto kannattaa suunnata?

Lue lisää aiheesta